کاوان ملک | خرید ملک در گرگان | رهن و اجاره ملک در گرگان | اطلاعات کسب و کار نظا
لیست ملک های پیش فروش موجود در کاوان ملک | خرید ملک در گرگان | رهن و اجاره ملک در گرگان | اطلاعات کسب و کار نظا
کد ملک تاریخ نوع ملک آدرس نوع معامله
2929 1400-08-18 آپارتمانی گلستان - گرگان - - پیش فروش
2920 1400-08-17 زمین گلستان - گرگان - عدالت پیش فروش
2919 1400-08-17 آپارتمانی گلستان - گرگان - صیاد شیرازی پیش فروش
2907 1400-08-17 آپارتمانی گلستان - گرگان - گرگانپارس پیش فروش
2872 1400-08-17 آپارتمانی گلستان - گرگان - جاده ناهارخوران پیش فروش
2871 1400-08-17 آپارتمانی گلستان - گرگان - صیاد شیرازی پیش فروش
2801 1400-08-16 آپارتمانی گلستان - گرگان - جمهوری پیش فروش
2779 1400-08-15 آپارتمانی گلستان - گرگان - صیاد شیرازی پیش فروش
2768 1400-08-15 آپارتمانی گلستان - گرگان - عدالت پیش فروش
2717 1400-08-13 آپارتمانی گلستان - گرگان - سروش پیش فروش
2662 1400-08-12 آپارتمانی گلستان - گرگان - خیام پیش فروش
2660 1400-08-12 آپارتمانی گلستان - گرگان - چاله باغ پیش فروش
2614 1400-08-11 آپارتمانی گلستان - گرگان - صیاد شیرازی پیش فروش
2602 1400-08-11 ویلایی گلستان - گرگان - رازی پیش فروش
2547 1400-08-11 آپارتمانی گلستان - گرگان - جاده ناهارخوران پیش فروش
2586 1400-08-10 آپارتمانی گلستان - گرگان - امام حسین پیش فروش
2585 1400-08-10 آپارتمانی گلستان - گرگان - شهرک امام پیش فروش
2339 1400-07-25 آپارتمانی گلستان - گرگان - رازی پیش فروش
2216 1400-07-19 آپارتمانی گلستان - گرگان - کارواش پیش فروش
2163 1400-07-04 آپارتمانی گلستان - گرگان - صیاد شیرازی پیش فروش
2129 1400-06-30 آپارتمانی گلستان - گرگان - جانبازان پیش فروش
2121 1400-06-30 آپارتمانی گلستان - گرگان - صیاد شیرازی پیش فروش
2109 1400-06-25 آپارتمانی گلستان - گرگان - عدالت پیش فروش
2023 1400-06-22 آپارتمانی گلستان - گرگان - صیاد شیرازی پیش فروش
2022 1400-06-22 آپارتمانی گلستان - گرگان - صیاد شیرازی پیش فروش

تبلیغات

https://kavanmelk.com